Merit Corner, Potilasohjaus, Reumahoitotyö

Sydämen asialla

Tulehduksellista reumaa sairastavien sydän- ja verisuonitautien riskien hoitoon on julkaistu ensimmäiset suositukset vuonna 2010 Peters ym. 2010) ja päivitetty 2016 (Agca ym. 2016). Näiden EULAR (the European League Against Rheumatism) – järjestön suositusten mukaan nivelreumaa tulee pitää tilana, johon liittyy korkeat sydän-…

Jatka lukemista

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin ja terveenä säilymisen salaisuus

”Aron Antonovskyn (1923– 1994) luomaa salutogeenista eli terveyslähtöistä teoriaa voidaan soveltaa työhyvinvointiin. Teorian keskeiset käsitteet ovat koherenssintunne ja voimavarat. Näiden avulla voi saada ymmärryksen niihin tekijöihin ja prosesseihin, joiden avulla terveys ja työhyvinvointi rakentuvat. Oleellista on ymmärtää teorian perussanoma työhyvinvoinnin edistämisessä: Se…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset, Reumahoitotyö

REUMAHOITAJAN ROOLI TULEHDUKSELLISEN REUMAN HOIDOSSA

Hoitotyön eurooppalaiset suositukset nivelreumaa sairastavan hoitotyön on laadittu EULAR (The European League Against Rheumatism) –työryhmän ja -apurahan turvin. Työryhmään osallistui 26 eri puolilta Eurooppaa olevaa reumahoitotyön asiantuntijaa, tutkijaa, potilasta, lääkäriä tai epidemiologia. Työryhmän tavoitteena oli kehittää suositukset ja tunnistaa reumahoitotyön tutkimustehtäviä ja…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Reumahoitajan tarjoama hoito on tehokasta, hyväksyttävää ja turvallista verrattuna muihin malleihin

Garner ym. (2017) ovat julkaisseet systemaattisen kirjallisuuskatsauksen reumahoitajan vastaanottomallin  vaikutuksista hoidon laatuun. Reumahoitajajohtoinen malli (NLC – Nurse led care) tarkoittaa hoitoa, jossa pääasiallinen potilaan hoidon seurantavastuu on reumahoitajalla. Tässä katsauksessa on mukana tutkimukset, joissa on kyse tulehduksellista reumaa sairastavien hoidosta. Mukana katsauksessa…

Jatka lukemista

Fibromyalgia

Fibromyalgiaa sairastaville suunnattu viikon moniammatillinen ohjelma kehittää terveydenhuollon palvelujen käyttäjätaitoja

Hamnes ym. (2012) tutkivat fibromyalgiaa (FM) sairastaville suunnatun moniammatillisen laitoksessa järjestetyn viikon mittaisen ohjelman vaikutuksia sairauden hallintaan. Aineisto perustui 150 FM potilaan tuloksiin, joista puolet randomisoitiin tutkimusryhmään ja puolet hoitoa odottavaan vertailuryhmään. Näistä tutkimuksen loppuun suorittaneita kuului  58 hoitoryhmään ja 60 vertailuryhmään.…

Jatka lukemista

Fibromyalgia

Reumaa sairastavien potilaiden mitätöinti: Kliininen ja psykologinen viitekehys

Santiago ym.  (2017) ovat tutkineet reumaa sairastavien potilaiden mitätöintiä kliinisestä ja psykologisesta näkökulmasta. Mitätöinnillä tässä tutkimuksessa viitataan potilaan käsitykseen siitä, että heidän lääketieteellistä tilaansa ei tunnusteta. Tutkimuksessa selvitettiin mitätöinnin yhteyttä sosiodemografisiin, kliinisiin, psykologisiin ja persoonallisuuteen liittyviin tekijöihin. Tutkimuksessa oli mukana 562 aikuista…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Kuntoutujan asettamat tavoitteet kuntoutuksen alussa ja lopussa

Bergal ym. (2017) ovat tutkineet millaisia tavoitteita reumaa sairastava kuntoutuja asettaa kuntoutusjaksolle kuntoutuksen alussa sekä lopussa ja selvittivät ovatko tavoitteet muuttuneet jakson aikana. Tutkimuksessa oli mukana 52 kuntoutujaa (RA, PsA, OA, SLE), jotka haastateltiin motivoivan haastattelumenetelmän avulla. Mukana oli kuntoutujia yhteensä kuudesta…

Jatka lukemista

Potilasohjaus

Systemaattinen katsaus nivelreumaa sairastavien potilaiden ohjaukseen liittyvistä tutkimuksista

  Tutkijat viittaavat potilasohjausta (PO) koskeviin EULAR –suosituksiin (van Eijk-Hustings ym. 2012) tuoden esiin, että potilasohjaus on hyväksytty laajalti yhdeksi keskeiseksi asiaksi tulehduksellista reumaa sairastavien kliinisen hoidon täydentäjänä. Lisäksi he tuovat esiin aikaisemmat katsaukset (Riemsma ym. 2003 ja Niedermann ym. 2004), jotka…

Jatka lukemista

Reumahoitotyö

Blogin sisältö

Tavoite Tukea näyttöön perustuvaa reumahoitotyötä Tarkoitus Julkaista ajankohtaisia tutkimustuloksia ja katsauksia reumahoitotyön eri osa-alueista Raportoida reumahoitotyön suosituksia Tausta   Blogin sisältö perustuu keskeisiin reumahoitotyön osa-alueisiin, kuten reumahoitajan rooli, potilasohjaus, hoitoon sitoutuminen, fibromyalgia ja näyttöön perustuvat suositukset. Lisäksi yksi teema-alue koskee työhyvinvointia, jossa…

Jatka lukemista

EULAR –suositukset

EULAR –suositukset tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaukseen

EULAR –suositukset tulehduksellista reumaa sairastavan ohjaukseen Tulehduksellista reumaa sairastavan ohjauksen merkitys tuotiin esiin jo reumahoitotyötä koskevissa suosituksissa, joiden mukaan potilailla tulisi olla mahdollisuus koko sairauden ajan saada tietoa tulehduksellisesta reumasta ja sen hoidosta (van Eijk-Hustings ym. 2011). Varsinaisesti potilasohjausta koskevat suoritukset julkaistiin…

Jatka lukemista